Kad?k?y - ?ekmek?y - Sancaktepe Cimnastik Kurslar?

Kad?k?y-?ekmek?y-Sancaktepe cimnastik kursumuza 3 ile 12 ya? aral???ndaki ?ocuklar?m?z? kabul ediyoruz. Bu ya? aral???n?n alt?ndaki bir ?ocuk elbette cimnastik yapabilir ancak grup dinami?inin geli?mesi ve sinir-kas koordinasyonunun oturmas? i?in ortalama olarak ??l? ya?lar? beklemek uygun olacakt?r. Oniki ya??n? ge?mi? bir ?ocuk i?in cimnastik e?lenceli bir aktivite olabilir ancak performans sporcusu olma imkan? sa?lamaz. Bu seviyedeki ?ocuklar?m?z? da kul?b?m?z b?nyesindeki di?er bran?lara kanalize etmekteyiz.

Kad?k?y-?ekmek?y-Sancaktepe cimnastik kursumuz ayn? zamanda ?ocuklar?n bireysel yeteneklerin tespit edildi?i ve bu y?nde y?nlendirildi?i programlar i?ermektedir.

E?itmenlerimiz sporculuk kariyerlerinde ba?ar?lara imza atm?? sporculardan veya akademisyenlerden olu?maktad?r. Kurslar?m?zda bran?a ?zg? e?itimin yan?s?ra spor eti?ine de ?nem verilmektedir.

    En h?zl?ya - En yükse?e - En güçlüye!..
Citius - Altius - Fortius!..

?ekmek?y-Sancaktepe Cimnastik Kursu Program?Hafta sonu; Cumartesi-Pazar program?, Hafta i?i; Sal?-Per?embe program? vard?r size uygun saatler i?in l?tfen aray?n?z.Merak Edilenler

Bilgi
G?rmekte oldu?unuz bu sayfada toplam 8 adet soruya yan?t bulacaks?n?z.
A?a?? do?ru s?ralanm?? bilgileri inceledikten sonra cevab?n? bulamad???n?z sorular?n?z veya randevu talepleriniz i?in ilgili koordinat?rlerimiz size yard?mc? olmaktan keyif duyarlar.
?stenilen Evraklar
Ba?vuru Formu.
Herhangi bir sa?l?k kurumundan al?nm?? "Cimnastik sporunu yapmas?nda sak?nca yoktur" yaz?s?.
1 Adet vesikal?k foto?raf.
Gruplar kaç ki?i?
Gruplar 8 ki?iden olu?maktad?r.
Ne zaman ba?layabilirim?
Y?l?n her ay?nda ba?lanabilir. Ancak kontenjan s?n?rl? oldu?undan ön kay?t yapt?rman?z gerekmektedir.
E?itmenlerin Kariyerleri
E?itmenlerimizin tamam? Beden E?itimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu akademisyenlerden ve/veya aktif sporculardan olu?maktad?r.
?cretler
Haftada 2 g?n ayda toplam 8 g?n 350 tl
Haftada 1 g?n ayda toplam 4 g?n 250 tl

Karde? ?ndirimi %10

 3 Ayl?k Pe?in ?demelerde %10 ?ndirim
 5 Ayl?k Pe?in ?demelerde %15 ?ndirim
 7 Ayl?k Pe?in ?demelerde %20 ?ndirim
10 Ayl?k Pe?in ?demelerde %25 ?ndirim

?ZEL DERS
8 seanstan olu?an birebir ?zel ders paketi 800 tl
8 seanstan olu?an iki ki?ilik ?zel ders paketi, ki?i ba?? 600 tl
8 seanstan olu?an ?? ki?ilik ?zel ders paketi, ki?i ba?? 500 tl
Paket almadan tek seansl?k birebir ?zel ders ?creti 150 tl
Ula??m
Okulumuz Baraj yolu caddesinden ge?en toplu ta??ma ara?lar? (131YS, 19V, 19E, 14S, 131K) yan?ndan ge?mektedir. ?lhan Varank E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi yak?n?nda, Baraj yolu ?zerindedeki ?amsan Avm'nin ve Aqua city 2010 sitesinin hemen yandad?r.
Neden Cimnastik ?
Halk aras?nda yayg?n olarak kullan?lan 'Jimnastik' kelimesinin do?ru kullan?m? asl?nda 'Cimnastik' olmal?d?r ve cimnastik bran?? spor bilimi d?nyas?nda t?m sporlar?n anas? olarak kabul g?rmektedir. Her spor dal?nda esneklik, koordinasyon, kuvvet, h?z vb. meziyetler mutlaka gereklidir ve ?A?a? Ya? ?ken E?ilir? s?ylemi, sportif e?itime de erken ya?ta ba?lanmas?n?n ?nemine vurgu yapmaktad?r.

3 ya??ndan itibaren cimnastik temel e?itimi ile tan??an bir ?ocuk, ileriki ya?lar?nda denemek isteyece?i t?m bran?lara daha ?abuk uyum sa?layacakt?r. Hen?z esnekli?ini kaybetmemi? bir sporcu aday? cimnastik dal?nda ?st seviye bir sporcu olabilir. Zira cimnastik demek en ?nce esneklik demektir ve gecikmi? ya?lar?nda bir ?ocu?un cimnastik?i olmas? imkans?zd?r. Ebeveynler unutmamal?d?r ki; her spor dal?n?n bir ba?lang?? ya?? vard?r ve cimnastik ilk s?rada gelir. 3-5 ya?lar?nda cimnastik kurslar?nda e?itim alm?? bir ?ocuk 6 ya??nda y?zmeye ba?lad???nda elde edece?i ba?ar? g?zle g?r?l?r oranda artacakt?r.

?nsan organizmas? hareket i?in yarat?lm??t?r! ?ocu?unuzun gelecekte hangi spor dal? ile u?ra?mas?n? istemeniz en do?al hakk?n?zd?r ancak bu konuda son s?z? ?ocu?unuz s?yleyecektir. ??nk? bir insan?n hangi t?r aktiviteye yetene?i varsa, o aktivite ?zerinde ilgisi artacakt?r. Burada anahtar kelime ?yetenek? dir. Yetenek tespiti ise spor insanlar? taraf?ndan bilimsel y?ntemlerle yap?l?r. ?? b?yle olunca ?ocu?unuz b?y?me ?a??nda iken bedensel geli?imini olumsuz etkileyecek a??r bran?lara y?nlendirilmemelidir. Onlar?n esnekli?ine esneklik katacak, zihinsel geli?imine katma de?er sa?layacak, sinir-kas koordinasyonunu art?racak olan temel cimnastik sporu ile tan??t?r?lmal?d?r. Cimnastik sporu ile u?ra?m?? atletlerin fiziksel yap?lar?na dikkatli bakarsan?z, cimnastik sporunun ne kadar cazip oldu?unu anlayabilirsiniz. D?nya genelinde bilin?li aileler ?ocuklar?n? ilk olarak cimnastik, y?zme gibi bireysel sporlara daha sonraki ya?lar?nda da ?ocu?un yetene?i ve iste?i do?rultusunda tak?m sporlar?na y?nlendirmektedirler. Ama ?nce cimnastik!

?ocu?unuzu g?nderece?iniz cimnastik kursu ayn? zamanda yetenek belirleme merkezi olarak g?rev yapmal?d?r. Cimnastik kurslar?ndaki ?ocuklar temel e?itimlerini tamamlad?ktan sonra bu sporun alt dallar?na y?nlendirilmelidirler. Baz? sporcular ritmik cimnastik, baz? sporcular ise artistik cimnastik alan?nda uzmanla?mak isteyecektir. Bu konuda cimnastik kursundaki e?itmenler ile temasta kal?nmas? ?nemlidir. Cimnastik kursunun e?itmenleri y?nlendirme g?revlerinin yan? s?ra birer rol model de olacaklard?r. Bu sebeple ?ocu?unuza cimnastik kursu ara?t?r?rken, e?itmenlerin insani y?nlerine de dikkat etmelisiniz.

Sportif ba?ar?, mesleki ahlak ile ta?land?r?lmal?d?r.
Jimnastik mi Cimnastik mi yaz?l?r?
Asl?nda y?llard?r halk aras?nda yayg?n olarak kullan?lmakta olan - Jimnastik - kelimesi hatal?d?r. Do?ru yaz?m ve kullan?m ?ekli - Cimnastik - olmal?d?r.

T?rk Dil Kurumu'nun internet sitesinde konu ile ilgili inceleme yap?ld???nda; jimnastik kelimesinin tercih edildi?ini g?r?yoruz. Oysa ki; T?rkiye Cimnastik Federasyonu internet sitesine bak?ld???nda da; cimnastik olarak kullan?ld???n? g?r?yoruz. Yukar?daki bilgilerin haricinde, ?niversitelerin Beden E?itimi ve Spor Y?ksek Okullar?nda da bu ders okutulurken; Cimnastik olarak ??retilmekte.

?te yandan bu karma?an?n sadece ?lke i?indeki kurumlar aras?nda ya?anmad???n?, uluslararas? boyutlara da s??rad???n? g?r?yoruz. ?rme?in d?nyan?n en b?y?k internet arama motoru olan Google'da arama yap?ld???nda elde edilen sonu?lar i?inde de karma?a oldu?unu g?rebiliriz. Burada direkt olarak arama motorlar?n?n su?u var diyemeyiz zira onlar bizler taraf?ndan internete y?klenmi? ve y?klenmekte olan i?erikleri indekslemektedirler. ?rne?in; bir kurs aray??? i?inde olan bir ebeveyn arama motorunda Jimnastik Kursu ?eklinde bir arama yapt???nda elde edece?i bilgi ile Cimnastik Kursu ?eklinde yazarak elde edece?i bilgi aras?nda k?yaslama yap?ld???nda Jimnastik Kursu bilgisinin daha fazla oldu?unu g?recektir. ??in traji komik taraf? siz arama sat?r?na cimnastik kursu yaz?n, otomatik olarak size; ' jimnastik kursu mu demek istediniz ' ?eklinde bir d?zeltme ve uyar? yap?lacakt?r. Hal b?yle olunca Jimnastik Kul?pleri daha do?ru kullan?m? ile Cimnastik Kul?pleri resmi internet sayfalar?n? arama motorlar?na kay?t ettirdiklerinde, siber d?nyada daha kolay g?r?n?r olmak ve arama sonu?lar?nda ?st s?ralarda yer alabilmek i?in bile isteye hatal? kullan?m? tercih etmek zorunda kal?yorlar. Yukar?daki teknik nedenlerin sonucunda internette arama yapmakta olan bireyler, her iki kullan?m ?eklini de denemek zorunda kald?klar?ndan as?l k?lfetin internet arama motorlar? kullan?c?lar?n?n ?zerine y?k?ld???n? g?zlemlemekteyiz.

Bu durum nas?l d?zelir?
Maalesef ?ok k?sa zamanda dil evrimi beklemek fazla iyimserlik olacakt?r. Edit?rler Jimnastik kelimesini C harfi ile ba?latmal?. Jimnastik Kurslar? ?eklinde i?erik girilmemeli. B?ylece zamanla eski indexlenmi? sayfalar t?klanmad?k?a siber ??pl??e at?lacakt?r. ?nternet arama motorlar?nda inceleme yap?ld???nda ?u ifadelere s?kl?kla rastlayabiliriz;

Jimnastik, jimnastik kursu, jimnastik kurslar?, jimlastik, jimlastik, jimnastik kul?b?, jimnastik hocas?, jimnastik dersi, jimnastik salonu, kad?k?y jimnastik kursu, sancaktepe jimnastik kurslar?, ?ekmek?y, pendik, sultanbeyli, ?mraniye, ata?ehir jimnastik kursu vb. kullan?mlar?n hepsi yanl??t?r. T?m J harflarini C harfi ile de?i?tirerek kullanmak gerekmektedir. ??yle ki; cimnastik kursu, cimnastik kurslar?, sancaktepe cimnastik kursu, kad?k?y cimnastik kursu, cimnastik salonu,
?leti?im ve Koordinasyon
abbas
Abbas Ulucan

0532 738 26 99