MADALYASIZ B?R H?ÇSEN MADALYAYLA DA B?R H?ÇS?N!

Misyon?ve Vizyonumuz;

Neden bir?araya geldi?imiz ve?nas?l birarada kalmay? ba?ar?yoruz sorusunda gizlidir.
"Devletimizin kaynaklar?ndan faydalanarak asgari d?rt y?l e?itim g?rm?? her bir akademisyen, mesleki kariyeri boyunca?en az on ki?iyi spora kazand?rmal? felsefesi" ile yola ??kt?k. En uzun yolculuklar?n k???k ad?mlarla ba?layaca??n? bilerek sabrediyoruz.

Nasihatten ?ok ?rnek olmay? prensip edindik.?
Ba?ar?m?z? olimpist insanlara ad?yoruz.
?

    En h?zl?ya - En yükse?e - En güçlüye!..
Citius - Altius - Fortius!..


Marmara Spor Kul?b?


1997 y?l?ndan bu yana her ya? grubuna yönelik yüzme e?itimi veriyoruz. Modern ve hijyenik havuzlarda küçüklere ve yeti?kinlere yönelik kurslar ile ileri seviyede yüzme ö?renebilir, su korkunuzu yenebilir ve tekni?inizi geli?tirebilirsiniz. Yeti?kinler ve çocuklar için yüzme kursu e?itimlerimizi pedagoji gere?i ayr? zamanlarda programl?yoruz. Ayr?ca yüzme bilenler için yap?lan antrenmanlara kat?larak kondüsyon geli?tirici ve/veya kilo vermeye yönelik çal??malarda, akademisyen e?itmenlerimizin tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Merkezimiz Üsküdar'da olup, kurulu?umuzdan bu yana antrenmanlar?m?z? ?stanbul'un anadolu yakas?ndaki en faal olimpik yüzme havuzlar?n? bünyesinde bar?nd?ran ve en büyük yüzölçümüne sahip olan burhan felek yüzme havuzu ve spor kompleksinde sürdürmekteyiz. Tesis bünyesinde iki adet yüzme havuzu bulunmaktad?r. Yar? olimpik havuzun yan?nda tam olimpik olan Galatasaray yüzme havuzu bünyesinde, kulüp üyelerimize ihtiyaçlar? do?rultusunda en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Gelen talepler do?rultusunda Ata?ehir, Ac?badem, Maltepe, Sancaktepe ve ?mraniye'de di?er ?ubelerimizi faaliyete geçirdik. Nihayetinde Anadolu yakas?nda en bilindik yüzme kulübü olma hedefine ula?m?? bulunmaktay?z. Kulübümüz tercihen ula??m? size en uygun olabilecek ?ubelerde Üsküdar, Ac?badem, Fenerbah?e, Maltepe, Ümraniye Çakmak, Sancaktepe ve Ata?ehir yüzme kursu ile rahatça faydalanabilece?iniz yüzme e?itim hizmeti sunmaktay?z. Özel ders alarak yüzme sorunlar?n?z? çözebilece?iniz gibi, kesin yüzme garantisi ile kaliteli e?itimden de yararlanma imkan? bulabilirsiniz. Ayr?ca Ata?ehir bölgesinde, Yüzme haricinde Tenis kurslar?na da kat?l?p birebir özel tenis dersi alabilirsiniz.

Türkiye 1. Liginde mücadele eden Sualt? Hokeyi ve Sualt? Ragbisi tak?m?m?z?n genç sporcular?, bu spor sayesinde üniversite e?itimlerini spor akademilerinde sürdürebilmekte ve Milli Tak?m sporcusu olabilmektedirler. E?itimini tamamlam??, yeterlilik arz eden genç üyeler tak?ma i?tirak edebilecekleri gibi sualt? hokeyi ve sualt? ragbisi kurslar?na da kat?labilirler.

Son y?llarda ülkemizde de oldukça popülerlik kazanm?? olan, ironman (demiradam) rüzgar? h?zlanarak devam ediyor. ?nsan limitlerinin zorland??? bu dalda ne mutlu ki bizi temsil eden demiradamlar?m?z var. Dünya ve ülkemiz genelinde birçok müsabakaya kat?lm??, ironman ünvan?na sahip koordinatörlerimiz taraf?ndan organize edilen triatlon çal??malar?m?z ba?ar? ile sürmekte. 

Kano sporcusu olarak ba?lad?klar? kariyerlerine T?rkiye Kano Federasyonu'nda aktif g?revlerde bulunarak hizmet vermi? kurucular?m?z taraf?ndan ger?ekle?tirilen kano ?al??malar? ?imdilerde deniz kanosu dal?nda a??rl?k kazanm??t?r. T?rkiye Kano Federasyonu faaliyet program?nda yer alan t?m resmi ?ampiyonalara d?zenli olarak kat?l?m ger?ekle?tiriyoruz. ?al??malar sadece lisansl? sporculara y?nelik olup kurs verilmemektedir.

Ulus olarak olimpik ba?ar?lara imza atabilecek sporculara sahip olabilmemiz i?in sa?lam bir temele ihtiyac?m?z oldu?u ger?e?ini g?rmezden gelemeyiz. Hangi spor dal?na yat?r?m yap?lacaksa yap?ls?n bu i?in temeli cimnastik biliminden ge?er. Her beden e?itimi ve spor faaliyeti cimnastik i?erir. Gelece?in sporcular?n? yeti?tirirken, yetenek se?imi yaparken cimnastik sanat?ndan yararlan?yoruz. Cimnastik temel e?itimi ve kurslar ile ba?ar?y? koval?yoruz.

Uzun y?llar boyunca kul?p b?nyesinde dersler veren kurucu ?yelerimizden Servet ve Serkan hoca ?imdilerde idari g?revlerde bulunuyor olsalar bile, tenis bran??n?n devam etmesi i?in bireysel ?abalar?n? f?rsat bulduk?a s?rd?rmektedirler. ?imdilerde bayrak gen?lere teslim edilmi? durumda. ?stanbul ?e?itli lokasyonlar?nda Ata?ehir, Kad?k?y, Ac?badem, ?sk?dar, Maltepe, ?mraniye gibi merkezi lokasyonlarda ve kendi kortlar?n?zda alabilece?iniz tenis e?itim deste?i ve birebir ?zel tenis dersi i?in destek vermekten keyif duyar?z.

Erhan B?NG?L'?n ?zverili gayretleri sayesinde ?stanbul'un Anadolu yakas?nda Sancaktepe, ?ekmek?y, Sultanbeyli il?eleri ba?ta olmak ?zere yak?n b?lgelerde voleybola ve basketbola olan yo?un ilgi ve talebe cevap vermeyi ama? edindik. Voleybol gibi k?kl? bir bran?ta, geli?mekte olan b?lgelerde herhangi bir spor kul?b?n?n olmay??? sebebiyle b?y?k bir arzuyla b?yle bir bo?lu?u doldurarak b?lgede ba?lat?lan ilk voleybol ve basketbol faaliyetlerinin ?nc?s? olma onurunu ta??yoruz.